Odpady – Jak třídit!

Biologický odpad

Odpad, který je schopen rozkladu, např. zbytky jídla, skořápky od vajec a ořechů, ovocné slupky, listí, tráva, zbytky rostlin, opadané ovoce.
Nepatří sem: tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, obaly od potravin, textil, objemný odpad z přírodních materiálů, silné větve.

Biologický odpad 2

Kovy

Černá nádoba na kovy slouží k odkládání konzerv od potravin, nápojových plechovek a ostatních kovových předmětů.

Větší kovový odpad odkládejte do oplocenky u trafostanice.

Kovy 1

Nápojové kartony

Kontejner na nápojové kartony nemá specifickou barvu, ale je důležité, aby byl označen oranžovou samolepkou.
Do těchto nádob patří: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, ...
Nevhazujte! „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin!

Nápojové kartony 1

Nebezpečný odpad

Tento odpad má nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), elektrotechnika, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.

Objemný odpad

Odpady, které se nevejdou do popelnice, např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, ...

Oleje

Do černé nádoby (240 l) odkládejte v uzavřených lahvích jedlé oleje a tuky.

Papír

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Nevhazujte! mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby, ...

Papír 1

Plasty

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, ...
Nevhazujte! Obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), novodurové trubky, ...

Plasty 1

Sklo

Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, ...
Nevhazujte! keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, ...

Sklo 1

Směsný komunální odpad

Běžný odpad z denní spotřeby domácností. Odpad, který Vám zbyde po vytřídění všeho, co je možné dále využít. Komunálním odpadem jsou např. znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, apod.

Směsný komunální odpad 1

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad jsou odpady vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny a stavební výrobky (cihly, tvárnice, ...).
Stavební odpad likviduje původce odpadů na své náklady.