Jméno obce

Jméno Vodranty označuje vyklučené místo

Klučení

 

Obec Vodranty, ležící pět kilometrů jihozápadně od Čáslavi, nemá příliš dlouhou historii. Přesto však patří k těm českým vsím, jejichž jména jsou pro nás dnes významově zcela neprůhledná. Poprvé jsou Vodranty v písemných pramenech zmiňovány až roku 1738, kdy se uvádí dvůr zvaný Vodrant. Dnešní podoba jména Vodranty, mající tvar množného čísla, se poprvé objevuje roku 1785.

I když toto jméno zní velmi neobvykle, není v Čechách zcela ojedinělé. Žádnou další obec jménem Vodranty u nás sice nenajdeme, ale stačí se vrátit zpět do Čáslavi, kde nalezneme část města se sportovním areálem nazývající se Vodranty. Několik českých zeměpisných jmen se názvu této obce velmi nápadně podobá. Jako příklad můžeme uvést název rybníka Lodrant, nacházejícího se ve východních Čechách severozápadně od Vysokého Mýta. Pro výklad jména je pozoruhodné, že tento rybník je dodnes obklopen lesy.

Je velmi pravděpodobné, že název dnešní obce Vodranty byl v dřívějších dobách rovněž Lodrant. Později se počáteční "l" změnilo na "v". Ani podoba Lodrant, uchovaná dodnes například v názvu zmíněného východočeského rybníka, však nebyla původní. Antonín Profous, autor pětisvazkového díla Místní jména v Čechách, předpokládá, že jméno znělo původně Rodland. Zde došlo k takzvanému přesmyku, hlásky "r" a "l" si vyměnily svá místa a jméno Rodland se pozměnilo na Lodrant.

Jaký byl ale význam původního názvu Rodland? Hlásková podoba tohoto jména nám již dává tušit, že jeho původ je zapotřebí hledat v němčině. V druhé části jména můžeme rozpoznat německé podstatné jméno Land - země. V první části se pak skrývá sloveso roden, které znamená klučit lesy, vykopávat pařezy. Z toho tedy Vyplývá, že jméno Rodland původně označovalo vyklučenou zemi, klučeninu, nově vzniklou ornou půdu získanou vymýcením lesů a vykopáním pařezů.

Klučení


Klučení bylo velmi rozšířeným způsobem získávání nových orných pozemků, a tak není divu, že jmen, jejichž význam je obdobný jako u názvu Vodranty, je u nás celá řada.

Abychom našli nejbližší ves, jejíž jméno odráží klučení, nemusíme se z Vodrant vydávat příliš daleko. Pouhé dva kilometry severozápadně se totiž nacházejí Kluky. Tato obec je podstatně starší než sousední Vodranty, poprvé je zmiňována již roku 1289 (Clutz). I její název však souvisí se získáváním nové půdy, a nemá tedy nic společného se slovem kluk, které známe ze současné češtiny ve významu "hoch, chlapec". Podstatné jméno kluk ve staré češtině označovalo vymýcený pozemek, z něhož byl již odstraněn les, ale který ještě nebyl zkopán, vyklučen, nebyly z něj tedy dosud odstraněny všechny pařezy a kořeny stromů.

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D., Jméno Vodranty označuje vyklučené místo, Mladá fronta DNES, příloha Střední Čechy (Kutnohorsko) 28. 6. 2002, s. D/4