Nový rybník

Jihozápadně od vsi na rozhraní katastru Vodranty a Souňov leží největší vodrantská vodní nádrž známá jako „Nový rybník“. Nádrž měla primárně sloužit pro požární účely a jako zdroj vody pro nedaleké středisko živočišné výroby JZD Vodranty. Od svého vybudování se však stala oblíbeným místem ke koupání v letních měsících, a to jak pro místní, tak pro přespolní občany z okolních obcí. Kvalita vody se, bohužel, neustále zhoršuje, na vině je zejména nižší přítok vody a tlející nánosy listí a větví z okolních vzrostlých stromů.

Nový rybník

Nádrž je napájena z bezejmenné vodoteče, zdrojem vody jsou také drenážní výusti a povrchová voda z okolních pozemků. Dle projektové dokumentace plocha povodí dosahuje 0,23 km2, plocha nádrže je 0,3 ha. Max. akumulace vody činí 6 800 m3, při normálním nadržení pak 5 400 m3. Min. přítok do nádrže činí 1,5-2 l/s. Předpokládaná doba plnění je cca. 43 dnů. Středem nádrže vede odtoková strouha o hloubce 40 cm. Hráz je sypaná (ze zeminy získané z výkopiště nádrže), v koruně o šíři 6 m a délce 50 m. Návodní svah je zpevněn betonovými pražci. Výpustný objekt tvoří požerák. Vypouštění je prováděno ocelovým potrubím pomocí vodárenského šoupěte. Na vypouštěcím potrubí je navařena násoska z ocelových rour, opatřena na vtokové straně otvorem, takže násoska plní funkci dvojitého požeráku. Obsluha vypouštěcího zařízení je zajišťována z manipulační ocelové lávky. Voda z rybníku odtéká zalesněnou úžlabinou a nedaleko Souňovského mlýna tvoří jeden z přítoků nedávno vybudované vodní nádrže „Afrika“.

Nový rybník

Generálním projektantem Nového rybníku byl Okresní společný zemědělský podnik v Kutné Hoře, zodpovědný projektant Ing. Holovko. Vodohospodářské povolení ke stavbě vydal Odbor vodního hospodářství ONV v Kutné Hoře dne 26. 4. 1973. Se stavbou bylo započato v září roku 1973, dokončena byla v prosinci následujícího roku. Investorem, dodavatelem stavby, správcem i provozovatelem bylo JZD Krchleby. Předpokládané náklady na výstavbu činily cca. 250 tis. Kč.
Na základě provedeného kolaudačního řízení vydal Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Kutné Hoře dne 23. ledna 1985 kolaudační rozhodnutí pro užívání stavby.

Nový rybník

Až do podzimu 2023 byla nádrž ve  dvojím vlastnictví. Pozemky pod vodrantskou polovinou nádrže vlastnila obec, souňovská část byla v soukromém vlastnictví rodiny Čejkových z Vodrant č.p. 12. To znemožňovalo jakékoliv investice do odbahnění či rozsáhlejší rekonstrukce nádrže. Díky komplexním pozemkovým úpravám se podařilo vlastnické vztahy narovnat a nyní je celá nádrž ve vlastnictví obce.

Nový rybník