Kaplička

Kaplička je uváděna bez patrocinia a pochází zřejmě z druhé poloviny 19. století. Dokumentace přibližující konkrétní rok výstavby, původní podobu či jména stavitelů se, bohužel, nedocho­vala.

Kaplička

Účetní doklady z roku 1882 zmiňují rozsáhlé sta­vební práce na kapličce. V té době byl zvoníkem Matěj Kopšínský, žijící s rodi­nou v č. p. 21, který každoročně za zvonění obdržel 6 zlatých a za čištění kapličky 30 krejcarů. Na přelomu 19. a 20. století probíhaly menší opravy na kapličce v podobě drobných řemeslných prací anebo bílení zdí vápnem téměř každým rokem. Další rozsáhlejší oprava kaple se uskutečnila v roce 1909. V roce 1918 byl do kaple zakoupen nový zvon za 166 korun a 70 haléřů. Další větší obnos byl z obecní kasy na opravu kaple vydán v roce1920, blíže nespecifikovaná oprava toho roku vyšla na 156 korun. Ná­sledovaly opravy v roce 1927 a 1948. V první polovině 20. století ohraničoval kapličku živý plot, ten byl později nahrazen plotem drátěným s podezdívkou. O osudu vodrantské kapličky v období pod správu sousední obce Krchleby se nepodařilo informace dohledat. 

Kaplička

V Kronice obce Vodranty se o kapličce podrobněji píše v roce 1997, a to v souvislosti s její celkovou rekonstrukcí. Tehdejší opravu realizovala PRVNÍ STAVEBNÍ a.s. Kutná Hora. Z cenu 130 tis. Kč měly být provedeny nové vnitřní i vnější omítky, nová dřevěná konstrukce, nová střešní krytina, oplechování nadstřešní části zvonice, pokládka dlažby na podlahu a instalace nových vstupních dveří. U vstupu ke kapličce byly tehdejším starostou vysazeny dvě sazenice tisu.

Kapliča

Poslední větší rekonstrukce proběhla v roce 2016, kdy byla provedena oprava fasády a soklu, stará dlažba byla vybourána a namísto ní byla položena dlaž­ba nová, došlo na opravu zdí interiéru, nové omítky, nátěr dřevěných částí zvonice, renovaci nátěru vstupních dveří a na úpravu přilehlé zeleně. Akce byla realizována za podpory Ministerstva zemědělství z dotač­ního programu na Udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Celkové náklady se vyšplhaly na 40 tis. Kč. Koncem téhož roku byla provedena drenáž z kačírku kolem obvodového zdiva kapličky a vybudována přístupová pěšina od silnice ke vstupním dveřím do zvonice.

Interiér kapličky

Z novodobějších zvoníků, kteří zvoněním oznamovali, že ně­kdo z místních občanů zemřel, popř. že propukl požár, nelze opome­nout pana Bedřicha Kudrnu z č. p. 29. Po jeho smrti bylo zvonění na zvon na nějaký čas nahrazeno zvoněním z místního rozhlasu. Počátkem 21. století se zvonění v zrekonstruované zvoničce na návsi ujal někdejší starosta Milo­slav Vavřička a dnes tuto funkci zastávají místostarostové Radek Šťastný a Ivan Čásenský.