Rychlý kontakt:
Adresa:
Obecní úřad Vodranty
Vodranty 25
28601 Čáslav
Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
tel.
327 377 043
e-mail:
obec.vodranty@seznam.cz

TOPlist

Zákony

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce jedná, rozhoduje a poskytuje informace

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.
Zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
Zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
Zákon č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Obecně závazné vyhlášky »
Směrnice a nařízení obce

Dnes je:Svátek slaví:Počasí ve Vodrantech
Meteoradar